Ultras Rimavsk� Sobota

KONTAKT:

rsultras@yandex.ru


  Gemer Rascals je skupinou �portov�ch fan��ikov z Rimavskej Soboty. Traduje sa, �e po�iatky organizovan�ho fandenia v Rimavskej Sobote siahaj� do roku 1988, kedy sa s n�m za�alo po vzore fan��ikov klubu �.K. Slovan Bratislava. Najlep��m obdob�m Gemer Rascals boli roky 1994 a� 1998. Po roku 1999 bola skupina temer ne�inn�. Na slovensk� fansc�nu ju vr�tila nov� gener�cia patriotov v roku 2004. Najlep��mi v tejto druhej vlne boli roky 2006 - 2010. Zhruba od roku 2015 je skupina Gemer Rascals znova pas�vna, neznamen� to v�ak, �e zanikla. Tu a tam sa na trib�nach objav�...

 Gemer Rascals maj� priate�k� vz�ahy s belas�mi fan��ikmi z Martina a Polt�ra.


Str�nka bola spusten� vo febru�ri 2007. Admini RIOIL a Mare�ek.

SEO